Ouderbetrokkenheid

Omdat wij vinden dat de basisschoolperiode een samenwerking moet zijn tussen ouders en school, met daarbinnen ieders eigen verantwoordelijkheid, willen wij graag de ouders op diverse manieren en momenten betrekken.

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders zich volwaardige partners voelen in het ontwikkelingsproces op school, “in voor- en tegenspoed”. Dit betekent voor ons dat wij voor een goede communicatie en voor tijdige informatieverstrekking moeten zorgen. Andersom verwachten wij van ouders dat ze ons tijdig en volledig informeren over aandachtspunten die van belang zijn.

Soms zijn er ook zaken die buiten ons gezichtsveld geraken. Ook daar willen wij graag door u op geattendeerd worden.

Het betekent voor ons ook dat wij, bij eventuele meningsverschillen, zo lang mogelijk de dialoog zullen zoeken om op grond van inhoudelijke argumenten en met feitelijkheden tot een oplossing te komen. Wij willen met een open oor luisteren naar de mening van de gesprekspartner.

Informatievoorziening aan de ouders

De schoolgids

De schoolgids is gemaakt voor alle ouders en belangstellenden die informatie over de school willen. Als ouders voor het eerst kennis maken met onze school, krijgen ze de gids mee. De gids is ook digitaal te lezen op onze website. Eén keer per jaar wordt de schoolgids aan alle oudste kinderen meegegeven. Indien u nog informatie mist, geven we u die als aanvulling nog graag op school. Zo weten wij ook direct welke informatie er nog ontbreekt en kunnen we die in de volgende uitgave alsnog toevoegen. In de gids  verwijzen wij soms naar protocollen en documenten, deze liggen voor u op school ter inzage.

Het schoolplan

Dit plan wordt eens in de vier jaar geschreven. Hier in staan o.a. de missie en de visie van de school, de beleidsvoornemens, een overzicht van de methodes die op school worden gehanteerd en er wordt een inhoudelijke verantwoording gegeven van de didactische principes.

Het schoolplan vormt de leidraad voor de inhoudelijke discussies binnen het team. Elk jaar wordt dit plan aangevuld/bijgesteld middels een jaarplan. In dit jaarplan zijn de  voorstellen en uitwerkingen op de korte termijn weergegeven. Het schoolplan ligt ter inzage op school.

De infomail

De laatste nieuwtjes uit de dagelijkse praktijk en “reminders”  worden aan de ouders per e-mail verstrekt.

De spreekavonden,  rapporten en werkjesmappen

In november, april en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. De kleuters krijgen dan ook hun werkjesmap mee. In deze map vindt u een selectie van de gemaakte werkjes samengebracht. De rapporten worden ook tijdens de spreekavonden met de ouders besproken

De informatieavond

Wanneer het nieuwe schooljaar goed en wel op gang is gekomen, worden de ouders uitgenodigd om een avond op school te komen en krijgen ze informatie over de werkwijze in de diverse groepen. De leerkrachten vertellen aan de hand van praktische voorbeelden o.a. welke onderwerpen in het komende jaar aan de orde zijn, welke klassenregels er gehanteerd worden en welke specifieke zaken er bij de leeftijdsgroep spelen. Uiteraard is er ruim gelegenheid voor de ouders om vragen te stellen.

De algemene ouderavond

In oktober wordt de algemene ouderavond van de MR en Ouderraad gehouden. Hiervoor worden alle ouders schriftelijk uitgenodigd. Op deze avond legt het bestuur van de Ouderraad verantwoording af betreffende de diverse activiteiten en bijbehorende financiën. Ook de Medezeggenschapsraad komt aan het woord om verslag te doen. De avond wordt afgesloten met een interessant onderwerp uit de belangstellingssfeer van ouders of kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: Passend onderwijs en de biebbus.

Ook is de avond een prima gelegenheid om van gedachte te wisselen over zaken die ouders, MR, OR en school belangrijk vinden.

De wet op de privacy

Indien ouders gebruik willen maken van deze wet dienen ze dit zelf, schriftelijk, bij de schoolleiding aan te geven.

Regeling informatieverstrekking gescheiden ouders

In een gezinssituatie waarbij sprake is van gescheiden ouders, co-ouderschap, voogdij- of andere bijzondere regeling, staat in de wet dat een basisschool informatie naar beide ouders moet verstrekken.

Wij willen graag voorkomen dat deze vaak moeizame situatie voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de kinderen, nog meer belast wordt en dat de school tussen de betrokkenen partij moet gaan kiezen.

Wij richten ons daarom bij alle informatie op de eerstverantwoordelijke ouder en overleggen met hem/haar hoe wij de informatie naar de andere ouder zullen regelen. Het is mogelijk om daarbij gebruik te maken van een uitgewerkte regeling die ervoor zorgt dat de tweede ouder voldoende op de hoogte wordt gehouden. Tussentijdse toenadering van die tweede ouder wordt bij de eerstverantwoordelijke ouder gemeld.

Zie verder Schoolgids2016-2017

Oudergesprekken

Drie keer per jaar worden er oudergesprekken georganiseerd. U ontvangt hierover vooraf bericht. Mocht er bij u of bij de leerkrachten behoefte zijn aan extra gesprekken, dan kan dat natuurlijk altijd. Zou u een afspraak na 15.15 uur willen plannen!

Ouderhulp

In de loop van een schooljaar doen we vaak een beroep op hulp van ouders. Dit kan zijn voor: schoolreizen, redactie schoolkrant, schoonmaakavonden, speldagen, begeleiding sportdag, begeleiding excursies, begeleiding gymlessen, hulp gymlessen kleuters, hulp bibliobus kleuters, aankleding van de hal.

We hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. Via een lijst kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor activiteiten die u zou willen doen of begeleiden.

Klassenouders

Klassenouders zijn ouders die in de groep van hun kinderen een extra actieve rol vervullen in de communicatie en samenwerking tussen de school (leerkracht) en de andere ouders.

Bij ons op school ligt het accent op het coördineren en organiseren van hand-en spandiensten. Zie verder het document Klassenouders15-02-2012