De Vreedzame School

Wat is de Vreedzame School?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Wat zijn de doelen van de Vreedzame School?

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende werking van uitgaat.

Wat zijn de onderdelen die aan de orde komen?

 • We horen bij elkaar– groepsvorming
 • We lossen conflicten zelf op– conflicthantering
 • We hebben oor voor elkaar– communicatie
 • We hebben hart voor elkaar– gevoelens
 • We dragen allemaal een steentje bij–verantwoordelijkheid
 • We zijn allemaal anders– diversiteit

Wat is de rol van ouders hierbij?

Natuurlijk is de opvoeding het domein van de ouders. Tussen school en ouders zal een vorm van ‘partnership’ moeten zijn als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Voor de kinderen is het van belang dat die werelden, school en thuis, niet teveel van elkaar gescheiden zijn.

De Vreedzame School als preventiekader

Het programma van De Vreedzame school is uitgangspunt voor het beleid rond de sociale veiligheid op SWS Oostermoer. Hieronder staat het beleidsplan Sociale Veiligheid.
Beleidsplan Sociale Veiligheid