Aanmelden, procedure en inschrijving

De basisschool vormt de start van een lange schoolloopbaan. Met elkaar zorgen leerkrachten, ouders en kinderen dat deze belangrijke periode zo voorspoedig en plezierig mogelijk verloopt. Ons eerste
streven is het kind een veilige plek te bieden. Een plaats waar het anderen kan ontmoeten en zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Daarnaast streven we ernaar dat het kind kennis, inzichten en vaardigheden verwerft, die het nodig heeft voor een goed vervolg na de basisschool.
Samenwerkingsschool Oostermoer, kort gezegd Sws Oostermoer in het Drentse dorp Gieterveen bestaat sinds 1992 en heeft de naam samenwerkingsschool gekregen omdat de school ontstaan is door
een nauwe samenwerking van Openbaar en Christelijk onderwijs.

Het zoeken van een school voor uw zoon of dochter is dan ook een belangrijke periode. Waar staat een school voor? Hoe is de sfeer in de klassen en in het gebouw? De beste manier om antwoord op deze, en alle andere, vragen te krijgen is door contact met ons op te nemen. U kunt de school bereiken onder telnr. 0599-648953

Aanmelden
Welkom bij stichting PrimAH. Wat fijn, dat u uw kind wilt aanmelden bij één van onze scholen. Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld. Als uw kind in de loop van het schooljaar 4 jaar wordt, dan vinden wij het prettig dat u in ieder geval 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact opneemt met de school. De school kan dan rekening houden met de komst van uw kind. De school maakt met u een afspraak voor een informatief gesprek en geeft u dan ook graag een rondleiding door de school.  

Procedure
Via de gemeente krijgt u tijdig bericht over welke scholen er in uw nabije omgeving zijn. U kunt aangeven in welke scholen u geïnteresseerd bent. U kunt uw interesse via de website van de gemeente Aa en Hunze kenbaar maken via een aanmeldformulier. Let op: U geeft hier uw interesse aan, het betreft nog geen aanmelding bij de school van uw keuze.

Als ouder/verzorger kiest u zelf een school voor uw kind. U kunt voor een school kiezen, die dicht bij uw huis staat, maar u kunt ook kiezen voor een school met een specifiek onderwijsconcept of voor een school die volgens u passende ondersteuning kan bieden. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Als na onderzoek blijkt dat de school hier niet of onvoldoende aan tegemoet kan komen, dan zoekt de school, in overleg met u, een meer passende plek. Op deze manier zorgen wij in gezamenlijkheid, dat uw kind op een school terecht komt, die het best bij hem of haar past.    

U kunt uw kind al aanmelden op de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Bij aanmelding heeft de school in ieder geval de volgende informatie nodig:  

  • Achternaam, voornaam en voorletters  
  • Geboortedatum  
  • Geslacht  
  • Onderwijsnummer (ook wel Burgerservicenummer)  
  • Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?

Wellicht wilt u zich bij meerdere scholen oriënteren alvorens u een keuze maakt. Wanneer u op verschillende scholen een informatief gesprek voert, zijn er tijdens deze oriëntatieperiode voor u en de school nog geen verplichtingen wat betreft de zorgplicht voor uw kind. Op basis van die zorgplicht is de school namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de leerling een goede onderwijsplek krijgt. Een basisschool heeft zorgplicht als een leerling schriftelijk is aangemeld. Als een school twijfelt of zij de benodigde ondersteuning kan bieden, dan kan de school een onderzoeksfase van 6 weken in gaan. Tijdens deze onderzoeksfase wordt er met alle betrokkenen zorgvuldig gekeken of de leerling passend onderwijs kan krijgen op de school van aanmelding. Eventueel kan de school deze onderzoeksfase met 4 weken verlengen. Als na onderzoek blijkt, dat de leerling niet toegelaten kan worden op de school, dan onderbouwt de school dit besluit.  In deze onderbouwing wordt beredeneerd waarom de school niet tot inschrijving over kan gaan. De motivatie wordt gerelateerd aan de uitkomsten van het onderzoek en het schoolondersteuningsplan. De school heeft vervolgens wel de plicht om een passende onderwijsplek voor de leerling te zoeken en voert hierover overleg met de ouder(s)/verzorger(s). Welk besluit de school ook neemt, u krijgt altijd een schriftelijke bevestiging.

Inschrijving 

Het inschrijfformulier ontvangt u via de school van aanmelding. Indien de leerling wordt ingeschreven op een school, dan is dit definitief nadat de directeur een handtekening heeft geplaatst op het formulier dat de school hanteert.