Doelstellingen

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) zijn de eisen waaraan het basisonderwijs moet voldoen omschreven.

Deze doelstellingen en de doelstellingen die we ons als school stellen willen we realiseren door methoden te gebruiken die in elk geval de kerndoelen realiseren en door gebruik te maken van effectieve en kindvriendelijke materialen en werkwijzen.

Schoolcultuur

Ons voornaamste doel is het geven van goed onderwijs. Dit betekent niet alleen kennisoverdracht, maar ook het ontwikkelen van inzicht, veel aandacht voor zelfstandig werken, leren samenwerken en leren hoe je zelf informatie kunt verwerven. Daarbij trachten we het kind zoveel mogelijk centraal te stellen en elk individu tot zijn of haar recht te laten komen. We streven naar een leerklimaat waarin de kinderen zich veilig voelen. Hierbij is het belangrijk dat de leeromgeving van de kinderen zowel ordelijk als aantrekkelijk is ingericht. We werken taakgericht en we streven hierbij zoveel mogelijk succeservaringen van kinderen na. We nemen de ideeën van kinderen serieus en we hebben positieve verwachtingen over hun prestaties. Het hanteren van duidelijke gedragsregels vinden wij erg belangrijk. Dit leidt tot de volgende inspanningsverplichting voor het team:

 • De school draagt zorg voor een optimale pedagogische relatie
 • De school geeft vorm aan een leef- en werkgemeenschap die ruimte biedt aan verschillende levensovertuigingen. Uitgangspunt hierbij is gelijkwaardigheid van levensovertuiging
 • De school stimuleert samenwerking tussen kinderen
 • De school draagt zorg voor een continue ontwikkeling van de kinderen
 • De school bevordert de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen
 • De school sluit in haar vormingsaanbod waar mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen
 • De school biedt mogelijkheden voor een evenwichtige ontplooiing van de kinderen
 • De school beschikt over een evenwichtig activiteitenplan
 • De school streeft naar een veilig werkklimaat
 • De school draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de leerkrachten over de groepen

In de groepen wordt vanuit de basisontwikkeling gewerkt. Hierbij wordt gewerkt met een jaarplanning.

Via het spelenderwijs leren en het zelf ontdekken, komen we tot instructie en oefening waarbij doorzettingsvermogen en inventiviteit steeds belangrijker worden. Dit krijgt een vervolg in de hogere groepen.

De groepen 1 t/m 8 zijn overwegend homogeen samengesteld: de kinderen zitten met leeftijdgenoten bij elkaar. Dit wordt ook wel het leerstof-jaargroepen-systeem genoemd.

Na groep 8 gaan de kinderen naar een vorm van voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen goed zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs dat voor hem of haar het meest geschikt is. We streven dan ook naar opbrengsten die liggen op het niveau van het landelijk gemiddelde, steeds uitgaande van de mogelijkheden van het kind zelf.

Wat verwachten we van de leerling

Als een leerling onze school verlaat is hij in staat om goed zelfstandig te functioneren en met zelfvertrouwen in vrijheid keuzes te maken. Hij moet daarbij binnen de eigen mogelijkheden voldoen aan de voorgeschreven eindtermen. Hij moet goed kunnen samenwerken, zichzelf zijn, geen vooroordelen hebben, onbelemmerd vriendelijk en open zijn. De blik op de wereld moet ook open zijn, met daarbij een respectvolle, ruimdenkende benadering en verdraagzaamheid t.o.v. andersdenkenden.

Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel.

Kunnen omgaan met vrijheid:

Weten dat vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Weten dat er anderen zijn die jouw hulp nodig hebben en weten dat er anderen zijn die jou kunnen helpen. Weten dat je niet alleen op de wereld bent en dat je medeverantwoordelijk bent voor een leefbaar milieu. Respect hebben voor godsdienstige opvattingen en levensovertuigingen.

Aandacht voor goede omgangsvormen:

We willen bereiken dat de kinderen bewuster leren omgaan met problemen die zich in de sociale sfeer kunnen voordoen. We willen dat meningsverschillen en ruzies tussen leerlingen bespreekbaar zijn en worden opgelost. Dreigen en geweld (fysiek en/of verbaal) worden niet geaccepteerd. Respect, luisteren en in gesprek treden zijn kenmerken van de aanpak die wij voorstaan.

We willen dat onze school een plek is waar de kinderen zich veilig voelen en iets leren; waar ze zich kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen kunnen opbouwen, zelfkennis willen ontwikkelen en positief gedrag willen uitstralen. We verwachten van de leerling een open en kritische houding ten opzichte van elkaar en de maatschappij. Per groep worden elk schooljaar tussen de leerlingen afspraken gemaakt over omgaan met elkaar.

Dit denkt het team van sws Oostermoer te bereiken op de volgende wijze:

 • Alle leerkrachten geven hun instructie volgens een duidelijk instructiemodel
 • Alle leerlingen krijgen de basisstof aangeboden.
 • Kinderen, die leermoeilijkheden hebben krijgen een handelingsplan, dat op maat wordt gemaakt.
 • Kinderen, die meer dan de basisstof kunnen verwerken, krijgen extra leerstof aangeboden.
 • Leerkrachten werken met gedifferentieerde groepsplannen.
 • We werken met het gedachtengoed van Helen Parkhurst, dat vertaald wordt naar ons Daltononderwijs.
 • We laten de kinderen zelfstandig werken en geven dit  vorm door middel van het werken met een planbord of weektaak.
 • We leren het kind hoe hulpmiddelen te gebruiken zijn en maken daarbij gebruik van internet, kieskast, bibliotheekbus, software, boeken en tijdschriften.
 • We hechten grote waarde aan de algemene omgang. We leggen de nadruk op normen en waarden.
 • We bieden het kind structuur.
 • De leerkrachten hebben een positieve benadering naar het kind en bieden het veiligheid en geborgenheid.
 • We halen het maximale uit onze kennisoverdracht. We zorgen dat de methodes en de leerkracht up to date gehouden worden. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en gebruiken de expertise van externe personen. We besteden met zorg aandacht aan verschillen.
 • We houden rekening met verschillen door te differentiëren in leerstofaanbod, aandacht, tempo en verwerking.

Dit wordt op de sws Oostermoer consequent nagestreefd