BSO (Buitenschoolse Opvang)

Vanaf 1 augustus 2007 is het mogelijk dat ouders met de school overleggen over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. De gedachte achter de nieuwe wetgeving is, dat een goede aansluiting van onderwijs en opvang het voor ouders gemakkelijker maakt om werk en zorg voor het gezin te combineren.

In een nieuwe wet is vastgelegd dat het schoolbestuur vanaf het schooljaar 2007 – 2008 de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren. Uitgangspunt is dat de opvang wordt verzorgd door een gecertificeerde kinderopvang organisatie. Bij het maken van afspraken over buitenschoolse opvang moet de school rekening houden met de wensen en behoeften van ouders. School en ouders bekijken samen hoe en waar de opvang kan plaatsvinden. Kinderen gaan voor de buitenschoolse opvang bijvoorbeeld naar een kinderdagopvang. Ook is opvang door gastouders mogelijk.

De ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kind(eren). Het is voor elk kind belangrijk in een veilig klimaat op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Dit moet ook het uitgangspunt zijn voor de kinderopvang buiten de schooltijden.

Bij onderwijs en kinderopvang gaat het om groepen kinderen. We vinden het belangrijk dat  de opvang van kinderen buiten schooltijd gebeurt door gekwalificeerd personeel. Onderwijs biedt onderwijs aan, en opvang betekent vrije tijd. Opvang betekent ‘mogen’. De kinderen moeten keuzes kunnen maken en dus verschillende mogelijkheden aangeboden krijgen. BSO kan uitsluitend door geregistreerde kinderopvangorganisaties worden aangeboden, dit  omdat de ouders dan de kosten voor de BSO met de belastingdienst kunnen verrekenen.

Het is belangrijk om een duidelijke en herkenbare scheiding te creëren in de ruimten waar onderwijs wordt gegeven en ruimten waar kinderen de vrije tijd (voor- en/of naschools) doorbrengen. De ruimten voor kinderopvang zijn huiselijk ingericht en voldoen aan de eisen die de wet op kinderopvang hieraan stelt. Binnen de BSO wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die opgenomen zijn in de Wet op Kinderopvang. Met name in de naschoolse- en de vakantieopvang zal een activiteitenaanbod moeten zijn voor de kinderen dat zowel gericht is op ontspanning (bv. sport) als tegemoetkomt aan de (bredere) ontwikkelingsbehoeften van kinderen (bv. muzieklessen).

Ouders kunnen de opvang natuurlijk ook zelf regelen; ze zijn niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.

Nadat de school afspraken heeft gemaakt met een kinderopvangorganisatie, regelen de ouders zelf de inschrijving van hun kind bij de buitenschoolse opvang. Voor onze school zal in de behoefte aan BSO worden voorzien door kinderopvangorganisatie de Hasselbraam en gastouders. De Hasselbraam is ook in het MFC van Gieterveen ondergebracht. U kunt zowel via school als persoonlijk contact leggen met de kinderopvangorganisatie.

Zie ook:

http://www.kinderopvangdehasselbraam.nl