Groep 5 en 6

Wat krijgen de kinderen zoal? Op het leermenu zijn de vakken rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast geven we ook de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, schrijven, gymnastiek, tekenen, zingen, verkeer en handvaardigheid. In groep 6 krijgen de kinderen ook informatievaardigheden. Er worden boekbesprekingen en spreekbeurten gehouden.

Kinderen hebben ook de mogelijkheid om één keer per week godsdienstlessen te volgen van een vakdocent. Aangezien we een Vreedzame school zijn, worden er wekelijks lessen gegeven uit deze methode. Dit zit verweven in het dagelijks omgaan met elkaar bij ons school.

Voor in de klas staat op één van borden aangegeven wat de dagplanning is. Voor de vakken rekenen, taal en spelling is er dagelijks instructie en vervolgens tijd voor verwerking. Tijdens de verwerking maken we gebruik van het stoplicht. Als het op rood staat werken de kinderen zelfstandig en kunnen ze niet bij de leerkracht komen. Als het op oranje staat kunnen kinderen hulp vragen aan een klasgenoot en als het stoplicht op groen staat kunnen ze ook terecht bij de leerkracht. Tijdens het rode en oranje stoplicht geeft de leerkracht extra instructies aan individuele of groepjes kinderen. De leerkracht heeft tijdens de verwerking een aantal momenten waarop een hulpronde door de klas gemaakt wordt. Als het werk af is kunnen de kinderen verder met verplichte weektaken. Als deze af zijn kunnen ze verder met activiteiten die op het keuzebord staan aangegeven.

Invulling onderwijstijd leerjaar 5/6

Lezen
Leerjaar 5 en 6 (3 uur en 15 min)
Taal
Leerjaar 5/6 (5 uur)
Rekenen-Wiskunde
Leerjaar 5/6 (5 uur)
Wereldoriëntatie
Leerjaar 5/6 (3 uur)
Kunstzinnige en Creatieve vorming
Leerjaar 5/6 (2 uur)
Bewegingsonderwijs
Leerjaar 5/6 (1 u en 30 min)
Levensbeschouwing
Leerjaar 5/6 (1 uur)
Pauze
Leerjaar 5/6 (1 u 15 min)
Verkeer
Leerjaar 5/6 (30 min)
Taaktijd
Leerjaar 5/6 (45 min)