Missie

Als school willen wij voldoen aan de kerndoelen zoals die zijn omschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), rekening houdend met het toezichtskader van de Onderwijsinspectie. Wij willen alle leerlingen ononderbroken verder helpen in hun ontwikkeling op cognitief, sociaal, fysiek, emotioneel, creatief en cultureel gebied en daartoe een afdoende voortgangsregistratie bijhouden. Wie dat nodig heeft willen wij extra zorg bieden volgens een voor alle partijen duidelijk vormgegeven plan met heldere, haalbare doelen.

Onze school wil ruimte en faciliteiten bieden voor leerlingen met diversiteit in geloof, levensbeschouwing en cognitie. Solidariteit, respect en verantwoordelijkheid zijn waarden waaraan voortdurend gewerkt wordt. Voor ons zijn deze waarden een basis voor leerkrachten en leerlingen in hun onderlinge omgang en onderwijskundige vorming.

Wij werken in de ontwikkelingslijn ‘verantwoordelijkheid’ aan gedeelde sturing. In de ontwikkelingslijn ‘zelfstandigheid’ stimuleren wij tot zelfstandig werken. In de ontwikkelingslijn ‘samenwerken’ creëren wij situaties waarbij leerlingen samen leren, bijvoorbeeld door de werkvorm ‘tweetal-coach’.

Leerkracht en leerling zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces, waarbij leerlingen van en met elkaar leren.

Identiteit

Onze school is een middelgrote, zelfstandige dorpsschool, wat leidt tot korte lijnen qua overlegmogelijkheden met ouders, bestuur en geledingen.

We zijn een samenwerkingsschool, ontstaan uit een fusie tussen openbaar en christelijk onderwijs, en streven naar respect voor en wederzijdse acceptatie van verschillende levensovertuigingen. Voor de leden van het team zijn er altijd mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

‘Af’-kast en maatjesboom

Onderwijs zien wij als de basis om onze visie vorm te geven. De leerlingen leren zelfstandig keuzes te maken die goed zijn voor henzelf en de samenleving. Zelfstandigheid met verantwoordelijkheid, sociale ontwikkeling en zelfontplooiing zijn ons streven. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren dat we in een multiculturele samenleving leven, wat dat inhoudt en hoe we daarmee omgaan. De vrije inloop, ’s morgens vanaf  8.15 uur en ’s middags vanaf 13.00 uur, maakt voor leerlingen de overgang van huis naar school geleidelijker.

De school beschikt over een groot aantal computers en digitale schoolborden, waarvan gebruik gemaakt wordt om de leerstof aantrekkelijk te maken.

Laagdrempeligheid zorgt voor een open deur en transparantie naar ouders toe. Pestgedrag komt bij ons maar weinig voor, maar we zien het als een serieus probleem.

Schoolprofiel:

Het werken met een model voor Expliciete Directe Instructie (EDI) geeft mogelijkheden voor een effectieve besteding van de leertijd

De Intern Begeleider ondersteunt de leerkrachten met specialistische kennis op het gebied van extra zorg, voor zowel onder- als bovengemiddeld presterende leerlingen. Deze extra zorg voor leerlingen is duidelijk georganiseerd en in blijvende ontwikkeling.

De taalcoördinator zorgt voor steeds weer nieuwe impulsen op taalgebied.

Wij werken aan doorgaande leerlijnen, hetgeen voor leerlingen tot herkenbaarheid leidt en van waaruit de leerling kan doorgroeien in zijn ontwikkeling. Aandacht voor welbevinden en sociaal gedrag moet zorgen voor een veilige leeromgeving.

Ons motto is: ‘Leren naar kunnen en met elkaar’

Wij werken eraan dat leerlingen tijdens keuzewerkmomenten in de gelegenheid worden gesteld te leren in hun eigen interessesfeer door uitdagend, leerzaam keuzewerk gebaseerd op de meervoudige intelligentiegebieden: beeld, getal, samen (interpersoonlijk), zelf (intrapersoonlijk), muziek, natuur, bewegen en woord. Hierbij is niet de vraag: ‘Hoe knap ben jij?’, maar: ‘Hoe ben jij knap?’

Zorg en begeleiding

Als een leerling extra zorg behoeft willen wij deze zorg bieden. Dit kan zijn  vanwege moeite met de leerstof of vanwege de mogelijkheid tot extra uitdaging. Daartoe  observeert, toetst, evalueert en reflecteert de leerkracht. Daarna zet deze, in overleg met de Intern Begeleider, ons zorgplan in werking.

Schoolklimaat

Schilderijen voor de Voorjaarsmarkt

De school biedt een uitdagende leeromgeving, met mogelijkheden voor zelfstandig en/of coöperatief leren en ontdekken. Ook is er aandacht voor structuur en regels, waardoor een veilige, duidelijke leeromgeving voor de leerlingen wordt gecreëerd Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en de schoolomgeving van hun kind vinden wij belangrijk. Daarom streeft de school naar transparantie. Dit doet zij  door een goede informatievoorziening, openheid en laagdrempeligheid.

Wij vinden dat de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen niet apart van elkaar moeten functioneren, maar naast en met elkaar. Daartoe willen wij uitwisseling van ervaringen en zienswijzen stimuleren. Verder zorgen wij voor een uitgebalanceerd activiteitenprogramma.

Opbrengsten

De school streeft naar positieve opbrengsten door aandacht voor effectieve leertijd, hoge verwachtingen van leerlingen en extra zorg c.q. extra leerstof waar nodig. De voortgang van leerlingen wordt regelmatig systematisch gecontroleerd en getoetst aan opbrengsten op landelijk niveau.

Kwaliteitszorg

De school blijft de kwaliteit van haar onderwijs bewaken en zal zich blijven oriënteren op nieuwe onderwijsmethoden. De school zal de kwaliteit van haar onderwijs toetsen aan resultaten op landelijk niveau.

Leiderschap

De school streeft naar een sterk onderwijskundig leiderschap: de leerkracht is deskundig en organiseert en reguleert zowel het leerklimaat als het sociale klimaat in de klas: hij/zij controleert, evalueert,  reflecteert en reageert. De schoolleider stuurt de lerende school aan en draagt er zorg voor dat er optimaal binnen de school wordt gewerkt aan de opbrengsten.

Beroepsbekwaamheden

De leerkrachten beschikken over SBL-vaardigheden. Alle teamleden werken aan bevordering van hun deskundigheid en zorgen dat zij goed geïnformeerd blijven op het gebied van onderwijsvernieuwingen, gedrags- en leerproblematiek en verdere nieuwe inzichten.

Transparantie binnen het team qua werkwijzen en opbrengsten moet leiden tot overdracht van bekwaamheden. Elk teamlid zet zijn eigen speciale expertisegebieden in ten bate van de school.

Ononderbroken ontwikkelingsproces/doorgaande lijn

Doorgaande leerlijnen zorgen voor de leerling voor herkenbaarheid en maken het gemakkelijker zijn ontwikkeling te vervolgen.