Informatieverstrekking aan de ouders

De Nieuwsbrief

Iedere maand wordt er een Nieuwsbrief uitgegeven met informatie over school en onderwijskundige onderwerpen.
Daarnaast worden de laatste nieuwtjes uit de dagelijkse praktijk en “reminders”  via het Ouderportaal ‘Social Schools’ gedeeld.

De rapporten

Tweemaal per schooljaar, een week vóór de spreekavonden, krijgen alle leerlingen een rapport mee naar huis. De rapporten worden ook tijdens de spreekavonden met de ouders besproken.

De informatieavond

Wanneer het nieuwe schooljaar goed en wel op gang is gekomen, worden de ouders uitgenodigd om een avond op school te komen en krijgen ze informatie over de werkwijze in de diverse groepen. De leerkrachten vertellen aan de hand van praktische voorbeelden o.a. welke onderwerpen in het komende jaar aan de orde zijn, welke klassenregels er gehanteerd worden en welke specifieke zaken er bij de leeftijdsgroep spelen. Uiteraard is er ruim gelegenheid voor de ouders om vragen te stellen.

De algemene ouderavond

In oktober wordt de algemene ouderavond van de MR en Ouderraad gehouden. Hiervoor worden alle ouders schriftelijk uitgenodigd. Op deze avond legt het bestuur van de Ouderraad verantwoording af betreffende de diverse activiteiten en bijbehorende financiën. Ook de Medezeggenschapsraad komt aan het woord om verslag te doen. De avond wordt afgesloten met een interessant onderwerp uit de belangstellingssfeer van ouders of kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: Passend onderwijs of De bieb op school

Ook is de avond een prima gelegenheid om van gedachte te wisselen over zaken die ouders, MR, OR en school belangrijk vinden.

De wet op privacy

Bij de inschrijving ontvangt u een toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal.
Op het toestemmingsformulier kunt u zien waarvoor de verschillende opties gebruikt worden en uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door school of in onze opdracht wordt gemaakt.

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

U bent gescheiden. U woont niet meer op hetzelfde adres als uw ex-partner. Toch wilt u wellicht graag geïnformeerd worden over het functioneren van uw kind op onze school. 

Hier vindt u een link naar het Protocol Informatieverstrekking Gescheiden Ouders

Oudergesprekken

Drie keer per jaar worden er oudergesprekken georganiseerd. U ontvangt hierover vooraf bericht. Mocht er bij u of bij de leerkrachten behoefte zijn aan extra gesprekken, dan kan dat natuurlijk altijd. Zou u een afspraak na 15.15 uur willen plannen!

Ouderhulp

In de loop van een schooljaar doen we vaak een beroep op hulp van ouders. Dit kan zijn voor: schoolreizen, schoonmaakavonden, speldagen, begeleiding sportdag, begeleiding excursies,  hulp bieb op school, aankleding van de hal.

We hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. Via een lijst kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor activiteiten die u zou willen doen of begeleiden.

Ouderbetrokkenheid

Omdat wij vinden dat de basisschoolperiode een samenwerking moet zijn tussen ouders en school, met daarbinnen ieders eigen verantwoordelijkheid, willen wij graag de ouders op diverse manieren en momenten betrekken

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders zich volwaardige partners voelen in het ontwikkelingsproces op school, “in voor- en tegenspoed”. Dit betekent voor ons dat wij voor een goede communicatie en voor tijdige informatieverstrekking moeten zorgen. Andersom verwachten wij van ouders dat ze ons tijdig en volledig informeren over aandachtspunten die van belang zijn.

Soms zijn er ook zaken die buiten ons gezichtsveld geraken. Ook daar willen wij graag door u op geattendeerd worden

Het betekent voor ons ook dat wij, bij eventuele meningsverschillen, zo lang mogelijk de dialoog zullen zoeken om op grond van inhoudelijke argumenten en met feitelijkheden tot een oplossing te komen. Wij willen met een open oor luisteren naar de mening van de gesprekspartner.

Klassenouders

Klassenouders zijn ouders die in de groep van hun kinderen een extra actieve rol
vervullen in de communicatie en samenwerking tussen de school (leerkracht) en de andere ouders. Bij ons op school ligt het accent op het coördineren en organiseren van hand-en spandiensten.

 

Flyer SWS Oostermoer met meer informatie over onze school