Schoolarts

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe. De JGZ-medewerkers ( JeugdGezondheidsZorg) hebben tijdens de basisschoolperiode een aantal malen contact met uw kind en met u als ouder of verzorger. Het standaardprogramma bestaat uit een onderzoek in groep 2 en in groep 7, meestal in de school.

Bij het onderzoek worden een aantal lichamelijke aspecten bekeken en daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind in brede zin. Per groep kan de inhoud van het onderzoek verschillen. Voor de duidelijkheid: tijdens het onderzoek worden geen inentingen gegeven.

Bij een volledig onderzoek is het gewenst dat de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig zijn. Van tevoren ontvangen de te onderzoeken leerlingen (en hun ouders) bericht over de plaats en het tijdstip waarop het onderzoek zal plaatsvinden. Uit het onderzoek kunnen bijzonderheden naar voren komen, waarvoor een verwijzing naar derden (bijvoorbeeld de huisarts), een uitgebreider gesprek of een hercontrole wordt afgesproken.

Hercontroles en screeningen vinden in principe plaats zonder ouders.

Na afloop van het onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker de bevindingen die voor het functioneren van uw kind op school van belang zijn met de leerkracht, mits de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Overleg met de JGZ-medewerker of tussentijds onderzoek is mogelijk.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD (tel 0592-306382), of de schoolarts M. van Leeuwen-Groznik, Overcingellaan 19, 9401 LA Assen. tel. 0592- 316565

Schoolmaatschappelijk werk en Netwerk

Er is via onze IB-er geregeld contact met het schoolmaatschappelijk werk. Ook maakt het SMW op haar beurt weer onderdeel uit van het “Netwerk”. Het Netwerk bestaat uit een samenwerking van verschillende dienstverleners. De politie, GGD, IB-ers van de basisscholen, de leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werk, jeugzorg, GGZ, kinderopvang en BSO: ze maken allemaal deel uit van deze groep.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mevr. A. Pathuis-Scholte bij ons op school.