Kaders zorgverbreding, hoogbegaafdheid en dyslexie

De leerbaarheid van een kind moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken. De leerling verlaat in principe de basisschool met een gemiddelde beheersing van de leerstof van groep 8. Voor zorgleerlingen kan dit niveau aangepast worden, in overleg met de ouders, naar het gemiddelde niveau van eind groep 6. Het kind voelt zich veilig en vertrouwd op onze school. Het kind kan zich aan de groeps- en schoolregels houden.

Het kind is in staat om zelfstandig te werken. Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden elkaars adviezen op. De teamleden hebben per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met ouders en eventuele instanties die bijdragen aan de zorg. De school kent beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De kinderen moeten in beginsel zelfredzaam zijn. De school beschikt slechts over gewone communicatiemiddelen en heeft geen extra voorzieningen voor dove of slechthorende kinderen.

Speciale zorg

Het kan voorkomen dat leerlingen problemen tegenkomen op sociaal-emotioneel of cognitief gebied. Vaak hangen beide met elkaar samen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, dan kunnen zijn leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet kan bijbenen kan dit van invloed zijn op het gedrag. Wanneer wij belemmeringen signaleren, zal er worden gekeken of speciale zorg op z’n plaats is.

In het kader van “Weer Samen Naar School” is op alle scholen een ontwikkeling ingezet, die ervoor moet zorgen dat scholen minder leerlingen verwijzen naar het speciaal onderwijs.
In het zorgplan, waar de speciale zorg in beschreven is, wordt uitgelegd hoe “zorgleerlingen” verantwoord begeleid kunnen worden.

Voor een nadere invulling van de mogelijkheden en analyse van de problemen wordt onderzoek gedaan door een leerkracht of door een instantie van buiten de school. De school kan daarna zien of zij zelf in staat is om aangepaste hulp te bieden of dat er hulp van buitenaf wordt ingeschakeld.

U wordt, als ouder, altijd op de hoogte gesteld als er voor uw kind stappen worden ondernomen.

Groepsplan

Drie maal per jaar wordt een Groepsplan opgesteld. Dit Groepsplan is een werkdocument voor de leerkracht waarin deze in kaart brengt welke speciale zorg de leerlingen in de groep nodig hebben.

Handelingsplan.

Is het voor een kind onmogelijk op het niveau van de groep te werken, dan wordt in overleg met de Intern Begeleider  een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan worden haalbare doelen gesteld om het kind verder te brengen in zijn/haar ontwikkeling. Het handelingsplan wordt met de ouders besproken.

Prikl: Onderwijsarrangement voor hoogbegaafde leerlingen binnen PrimAH

Hoogbegaafde leerlingen worden veelal gezien als kinderen die snel en goed kunnen leren. Over het algemeen wordt aangenomen, dat zij in het reguliere lesaanbod weinig of geen problemen zullen ervaren. Als deze leerlingen in hun huidige onderwijs niet of onvoldoende geprikkeld worden, dan lopen ze het risico gedemotiveerd te raken of zelfs een verkeerde leerattitude te ontwikkelen.

Een rijke leeromgeving, met een leerkracht die hen coacht, stimuleert en de mogelijkheid biedt om samen te werken in een peergroep, geeft aan de hoogbegaafde leerling de ruimte om verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces.

Deze rijke leeromgeving biedt Prikl binnen PrimAH. Eén dagdeel per week komen deze leerlingen (groep 5 t/m 8) samen om met gelijkgestemden te werken aan persoonlijke leerdoelen. Prikl is gevestigd in het gebouw van obs Bonnen in Gieten. De Priklgroepen werken voornamelijk middels een Persoonlijk Leerplan en het TASC-model aan hun leergedrag: hoe pak ik mijn werk aan, hoe kan ik plannen, hoe beleef ik het zelf en tevens reflectie op eigen gedrag.

Het doel is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van een hoogbegaafde leerling. Leerlingen, die niet genoeg hebben aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt, worden bij Prikl in staat gesteld om met andere kinderen te werken aan persoonlijke leerdoelen en didactische uitdagingen.

2020-10-05 Flyer Plusklas Prikl

Hoe ondersteunen de scholen van PrimAH leerlingen die dyslexie hebben?

Wij vinden het belangrijk dat wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van dyslectische kinderen. Op stichtingsniveau is een professioneel dyslexiebeleid, gebaseerd op een goed doordachte aanpak. Leerlingen met hardnekkige problemen met lezen en/of spellen krijgen tijdig adequate compenserende voorzieningen om hen zo in staat te stellen onderwijs te volgen op hun intelligentieniveau. Het doel is dat we op de scholen aansluiten bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs.

Vanaf groep 2 maken we preventief gebruik van het programma ‘Bouw!’. Indien na signalering blijkt, dat dit programma een toegevoegde waarde kan zijn, dan kan het programma worden ingezet. ‘Bouw’ is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn.

Het programma ondersteunt risicoleerlingen die in groep 2 of aan het begin van groep 3 laag scoren op de screening ‘Beginnende geletterdheid’; zwakke lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam gaat; leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis; nieuwkomers en andere leerlingen met een NT2-achtergrond. Bouw! geeft leerlingen vanaf de tweede helft van groep 2 positieve ervaringen met leesonderwijs. Vanaf het begin van groep 3 is het in te zetten bij leerlingen die moeite hebben om het tempo van de klas te volgen. Leerlingen krijgen met Bouw! passend leesonderwijs. Een tutor begeleidt de leerling bij het oefenen en stuurt bij waar nodig.

Individueel begeleide oefening, directe feedback en emotionele ondersteuning door de tutors maken dat zwakke lezers zich snel ontwikkelen. Doordat het webbased is, kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Op school kan een oudere leerling of leesouder de leerling begeleiden. Thuis kan een gezinslid de tutor zijn.

Vanaf groep 4 à 5 werken de scholen van PrimAH, indien nodig, met het programma Read&Write. Dit programma geeft ondersteuning aan kinderen met dyslexie of een ander lees- of spellingsprobleem. Het is een compenserend programma dat op school of thuis  hulp geeft bij lezen, schrijven en studeren.

Read&Write leest bestanden met tekst voor, zoals Word-documenten, PDF’s, PowerPoint presentaties en digitale (school)boeken, maar ook websites. Zowel de hele zin als het woord dat voorgelezen wordt, worden gemarkeerd, zodat meelezen ook kan. Wanneer tekst in een afbeelding staat en niet geselecteerd kan worden, kan de ‘screenshot lezer’ een foto maken van een stuk tekst, waarna het alsnog kan worden voorgelezen.

Read&Write werkt als schrijfhulp gesproken tekst uit tot geschreven tekst en leest de getypte woorden en bestanden met tekst voor. Het programma heeft een woordvoorspeller die helpt om lastige woorden te schrijven.

Timpaan en Zorgplatform

Onze school is aangesloten bij deze diensten. Zij onderhouden regelmatig contact met de school, via haar medewerkers.

De diensten begeleiden en adviseren de leerkracht, wanneer bij kinderen leer- en/of ontwikkelingsproblemen zijn geconstateerd.

Afgenomen toetsen worden door de leerkrachten van de desbetreffende groep besproken met een extern deskundige.

Misschien heeft een kind dan extra begeleiding nodig om eventueel het leerplezier te verhogen en te voorkomen dat het kind nog meer in de problemen raakt.

Het kan nodig zijn dat een leerkracht een kind, dat niet als vanzelfsprekend in de pas meeloopt, bespreekt in een leerlingbespreking.

De school kan een psycholoog of een pedagoog inschakelen voor verder onderzoek. Het kan zijn dat hieruit een zogenaamd handelingsplan naar voren komt. Daarin staan alle extra activiteiten aangaande gemaakte afspraken over uw kind vermeld.

Bij testen of bij onderzoek van uw kind wordt vooraf toestemming aan u gevraagd.

Bij het opstellen van een handelingsplan of een begeleidingsplan (speciaal opgesteld voor dat kind) wordt u als ouder betrokken.

PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg)

Als uw kind in aanmerking komt voor een beter toegeruste opvang, kan het in overleg met u worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

De commissie stelt dan vast wat de beste oplossing is. Uw kind kan met speciale begeleiding op de eigen school blijven of wordt verwezen naar een basisschool voor speciaal onderwijs, die beter is toegerust voor de speciale opvang. De leerling heeft soms recht op een extra financiering die hem of haar specifiek ten goede komt. Met deze extra gelden kunnen speciale materialen worden aangeschaft of kunnen extra onderwijsuren worden ingezet. U wordt als ouders nauw betrokken bij de besteding van de gelden.

Leerlingdossiers

De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig bijgehouden. Uw kind krijgt daarom een eigen dossier. Bij de toelating wordt hiermee al een start gemaakt. Het intakegesprek, de inschrijfformulieren en later de gegevens van het leerlingvolgsysteem, eventuele handelingsplannen en/of onderzoeken, verslagen en andere van belang zijnde gegevens worden opgenomen in het dossier van iedere leerling.

Met behulp van het leerlingdossier is na te gaan hoe de leerling zich heeft ontwikkeld en is de informatieoverdracht naar ouders, collega’s en andere betrokkenen op verantwoorde wijze uitgevoerd.

In het kader van de Wet op Persoonsregistratie gaan wij zorgvuldig om met de leerlingdossiers. De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in een protocol. Het protocol is opgenomen in het schoolplan.