Kaders zorgverbreding

De leerbaarheid van een kind moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken. De leerling verlaat in principe de basisschool met een gemiddelde beheersing van de leerstof van groep 8. Voor zorgleerlingen kan dit niveau aangepast worden, in overleg met de ouders, naar het gemiddelde niveau van eind groep 6. Het kind voelt zich veilig en vertrouwd op onze school. Het kind kan zich aan de groeps- en schoolregels houden.

Het kind is in staat om zelfstandig te werken. Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden elkaars adviezen op. De teamleden hebben per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met ouders en eventuele instanties die bijdragen aan de zorg. De school kent beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De kinderen moeten in beginsel zelfredzaam zijn. De school beschikt slechts over gewone communicatiemiddelen en heeft geen extra voorzieningen voor dove of slechthorende kinderen.

Speciale zorg

Het kan voorkomen dat leerlingen problemen tegenkomen op sociaal-emotioneel of cognitief gebied. Vaak hangen beide met elkaar samen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, dan kunnen zijn leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet kan bijbenen kan dit van invloed zijn op het gedrag. Wanneer wij belemmeringen signaleren, zal er worden gekeken of speciale zorg op z’n plaats is.

In het kader van “Weer Samen Naar School” is op alle scholen een ontwikkeling ingezet, die ervoor moet zorgen dat scholen minder leerlingen verwijzen naar het speciaal onderwijs.
In het zorgplan, waar de speciale zorg in beschreven is, wordt uitgelegd hoe “zorgleerlingen” verantwoord begeleid kunnen worden.

Voor een nadere invulling van de mogelijkheden en analyse van de problemen wordt onderzoek gedaan door een leerkracht of door een instantie van buiten de school. De school kan daarna zien of zij zelf in staat is om aangepaste hulp te bieden of dat er hulp van buitenaf wordt ingeschakeld.

U wordt, als ouder, altijd op de hoogte gesteld als er voor uw kind stappen worden ondernomen.

Groepsplan

Drie maal per jaar wordt een Groepsplan opgesteld. Dit Groepsplan is een werkdocument voor de leerkracht waarin deze in kaart brengt welke speciale zorg de leerlingen in de groep nodig hebben.

Handelingsplan.

Is het voor een kind onmogelijk op het niveau van de groep te werken, dan wordt in overleg met de Intern Begeleider  een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan worden haalbare doelen gesteld om het kind verder te brengen in zijn/haar ontwikkeling. Het handelingsplan wordt met de ouders besproken.

Timpaan en Zorgplatform

Onze school is aangesloten bij deze diensten. Zij onderhouden regelmatig contact met de school, via haar medewerkers.

De diensten begeleiden en adviseren de leerkracht, wanneer bij kinderen leer- en/of ontwikkelingsproblemen zijn geconstateerd.

Afgenomen toetsen worden door de leerkrachten van de desbetreffende groep besproken met een extern deskundige.

Misschien heeft een kind dan extra begeleiding nodig om eventueel het leerplezier te verhogen en te voorkomen dat het kind nog meer in de problemen raakt.

Het kan nodig zijn dat een leerkracht een kind, dat niet als vanzelfsprekend in de pas meeloopt, bespreekt in een leerlingbespreking.

De school kan een psycholoog of een pedagoog inschakelen voor verder onderzoek. Het kan zijn dat hieruit een zogenaamd handelingsplan naar voren komt. Daarin staan alle extra activiteiten aangaande gemaakte afspraken over uw kind vermeld.

Bij testen of bij onderzoek van uw kind wordt vooraf toestemming aan u gevraagd.

Bij het opstellen van een handelingsplan of een begeleidingsplan (speciaal opgesteld voor dat kind) wordt u als ouder betrokken.

PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg)

Als uw kind in aanmerking komt voor een beter toegeruste opvang, kan het in overleg met u worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

De commissie stelt dan vast wat de beste oplossing is. Uw kind kan met speciale begeleiding op de eigen school blijven of wordt verwezen naar een basisschool voor speciaal onderwijs, die beter is toegerust voor de speciale opvang. De leerling heeft soms recht op een extra financiering die hem of haar specifiek ten goede komt. Met deze extra gelden kunnen speciale materialen worden aangeschaft of kunnen extra onderwijsuren worden ingezet. U wordt als ouders nauw betrokken bij de besteding van de gelden.

Leerlingdossiers

De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig bijgehouden. Uw kind krijgt daarom een eigen dossier. Bij de toelating wordt hiermee al een start gemaakt. Het intakegesprek, de inschrijfformulieren en later de gegevens van het leerlingvolgsysteem, eventuele handelingsplannen en/of onderzoeken, verslagen en andere van belang zijnde gegevens worden opgenomen in het dossier van iedere leerling.

Met behulp van het leerlingdossier is na te gaan hoe de leerling zich heeft ontwikkeld en is de informatieoverdracht naar ouders, collega’s en andere betrokkenen op verantwoorde wijze uitgevoerd.

In het kader van de Wet op Persoonsregistratie gaan wij zorgvuldig om met de leerlingdossiers. De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in een protocol. Het protocol is opgenomen in het schoolplan.