Informatieverstrekking aan de ouders

De schoolgids

De schoolgids is gemaakt voor alle ouders en belangstellenden die informatie over de school willen.
Schoolgids 2020-2021

Indien u informatie mist, geven we u die als aanvulling nog graag op school. In de gids  verwijzen wij soms naar protocollen en documenten; deze liggen voor u op school ter inzage.

Het schoolplan

Dit plan wordt eens in de vier jaar geschreven. Hierin staan o.a. de missie en de visie van de school, de beleidsvoornemens, een overzicht van de methodes die op school worden gehanteerd en er wordt een inhoudelijke verantwoording gegeven van de didactische principes.

Het schoolplan vormt de leidraad voor de inhoudelijke discussies binnen het team. Elk jaar wordt dit plan aangevuld/bijgesteld middels een jaarplan. In dit jaarplan zijn de  voorstellen en uitwerkingen op de korte termijn weergegeven. Het schoolplan kunt u inzien op de website.

De Nieuwsbrief

Iedere maand wordt er een Nieuwsbrief uitgegeven met informatie over school en onderwijskundige onderwerpen.
Daarnaast worden de laatste nieuwtjes uit de dagelijkse praktijk en “reminders”  via het Ouderportaal ‘Mijn Schoolinfo’ gedeeld.

De rapporten

Tweemaal per schooljaar, een week vóór de spreekavonden, krijgen alle leerlingen een rapport mee naar huis. De rapporten worden ook tijdens de spreekavonden met de ouders besproken.

De informatieavond

Wanneer het nieuwe schooljaar goed en wel op gang is gekomen, worden de ouders uitgenodigd om een avond op school te komen en krijgen ze informatie over de werkwijze in de diverse groepen. De leerkrachten vertellen aan de hand van praktische voorbeelden o.a. welke onderwerpen in het komende jaar aan de orde zijn, welke klassenregels er gehanteerd worden en welke specifieke zaken er bij de leeftijdsgroep spelen. Uiteraard is er ruim gelegenheid voor de ouders om vragen te stellen.

De algemene ouderavond

In oktober wordt de algemene ouderavond van de MR en Ouderraad gehouden. Hiervoor worden alle ouders schriftelijk uitgenodigd. Op deze avond legt het bestuur van de Ouderraad verantwoording af betreffende de diverse activiteiten en bijbehorende financiën. Ook de Medezeggenschapsraad komt aan het woord om verslag te doen. De avond wordt afgesloten met een interessant onderwerp uit de belangstellingssfeer van ouders of kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: Passend onderwijs of De bieb op school

Ook is de avond een prima gelegenheid om van gedachte te wisselen over zaken die ouders, MR, OR en school belangrijk vinden.

De wet op de privacy

Bij de inschrijving ontvangt u een toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal.
Op het toestemmingsformulier kunt u zien waarvoor de verschillende opties gebruikt worden en uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door school of in onze opdracht wordt gemaakt.

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

U bent gescheiden. U woont niet meer op hetzelfde adres als uw ex-partner. Toch wilt u wellicht graag geïnformeerd worden over het functioneren van uw kind op onze school. 

Hier vindt u een link naar het Protocol Informatieverstrekking Gescheiden Ouders

Oudergesprekken

Drie keer per jaar worden er oudergesprekken georganiseerd. U ontvangt hierover vooraf bericht. Mocht er bij u of bij de leerkrachten behoefte zijn aan extra gesprekken, dan kan dat natuurlijk altijd. Zou u een afspraak na 15.15 uur willen plannen!

Ouderhulp

In de loop van een schooljaar doen we vaak een beroep op hulp van ouders. Dit kan zijn voor: schoolreizen, schoonmaakavonden, speldagen, begeleiding sportdag, begeleiding excursies,  hulp bieb op school, aankleding van de hal.

We hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. Via een lijst kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor activiteiten die u zou willen doen of begeleiden.

Klassenouders

Klassenouders zijn ouders die in de groep van hun kinderen een extra actieve rol
vervullen in de communicatie en samenwerking tussen de school (leerkracht) en de andere ouders. Bij ons op school ligt het accent op het coördineren en organiseren van hand-en spandiensten.