Medezeggenschapsraad

Sinds 1985 functioneert de MR. In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. In 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) aangenomen. In het reglement zijn de taken en bevoegdheden van de MR omschreven.
De MR is bevoegd om alle zaken aangaande de school met het Bestuur te bespreken. De MR is bevoegd over deze zaken aan het schoolbestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Een andere bevoegdheid is het instemmingsrecht voor wat betreft het schoolplan en schoolgids. Dit betekent dat de MR invloed kan uitoefenen op de gang van zaken op school. Om de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk te behartigen wil de MR graag suggesties, ideeën, vragen etc. ontvangen. De snelste manier om dit bij de MR te krijgen is via het e-mailadres mr.oostermoer@primah.org

Ook kunt u natuurlijk schriftelijk uw opmerkingen bij een van de MR-leden indienen. Meer informatie over de MR vindt u hier.

De vergaderingen van de MR zijn voor iedereen toegankelijk. De geplande data voor de vergaderingen vindt u via de link onderaan deze pagina.

In de MR hebben zitting:

Oudergeleding Personeelsgeleding
dhr. M. Ronda (voorzitter) mw. M. de Graaf (secretaris)
dhr. J. Hut mw. G. Rosing
dhr. R. Wierenga

Vergaderingen Medezeggenschapsraad

De vergaderingen van de MR zijn voor iedereen toegankelijk. De voorlopig geplande data voor de vergaderingen in het schooljaar 2018-2019 zijn:

4-07-2018

26-09-2018

alg ouderavond: 7-11-2018

21-11-2018

16-01-2019

27-02-2019

10-04-2019

22-05-2019

03-07-2019