Medezeggenschapsraad

Sinds 1985 functioneert de MR. In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. In 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) aangenomen. In het reglement zijn de taken en bevoegdheden van de MR omschreven.
De MR is bevoegd om alle zaken aangaande de school met het Bestuur te bespreken. De MR is bevoegd over deze zaken aan het schoolbestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Een andere bevoegdheid is het instemmingsrecht voor wat betreft het schoolplan en schoolgids. Dit betekent dat de MR invloed kan uitoefenen op de gang van zaken op school. Om de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk te behartigen wil de MR graag suggesties, ideeën, vragen etc. ontvangen. De snelste manier om dit bij de MR te krijgen is via het e-mailadres mr.oostermoer@primah.org

Ook kunt u natuurlijk schriftelijk uw opmerkingen bij een van de MR-leden indienen. Meer algemene informatie over de MR vindt u hier.

De geplande data voor de vergaderingen vindt u onderaan deze pagina.

In de MR hebben zitting:

Oudergeleding:

dhr. J. Hut
mw. E. van der Blij
dhr. B. Sanders

Personeelsgeleding:

mw. M. Braam (secretaris)
mw. R. Beuker
mw. M. de Graaf

Vergaderingen Medezeggenschapsraad

De voorlopig geplande data voor de vergaderingen in dit schooljaar zijn:

  • 14-11-2023
  • 16-01-2024
  • 13-02-2024
  • 10-04-2024
  • 03-07-2024