TSO en BSO

TSO (tussenschoolse opvang)

Tussenschoolse opvang bij ‘De Hasselbraam’

Vanaf maandag 30 januari 2012 heeft ‘De Hasselbraam’ de tussenschoolse opvang (overblijf) voor de samenwerkingsschool Oostermoer overgenomen.

Hoe verloopt de tussenschoolse opvang

De locatie voor de tussenschoolse opvang blijft hetzelfde als voorheen (in de voetbalkantine). Onder begeleiding van de vaste vrijwilligers en een gediplomeerd pedagogisch medewerker van De Hasselbraam, zullen de kinderen in de voetbalkantine gaan lunchen.

Kennismaking

Bent u benieuwd hoe het er bij De Hasselbraam aan toe gaat? U kunt gewoon langs komen. De koffie/thee staat voor u klaar. U kunt natuurlijk ook bellen met De Hasselbraam voor overleg, informatie of een afspraak (tel. 0599-648428).

Inschrijfformulier

Wilt u gebruik gaan maken van het overblijven op De Hasselbraam dan moet u uw kind(eren) inschrijven door middel van een inschrijfformulier. U kunt uw inschrijfformulier inleveren bij het kinderdagverblijf in Gieterveen (gevestigd in het MFC, aan de voorzijde).

Tarieven en Strippenkaarten

Voor deelname aan het overblijven betaalt u een bedrag vanaf € 2,45 per kind, per keer. Alle contracten verlopen door middel van een automatische incasso.Dit heeft verschillende redenen:

  1. Kinderen hoeven niet onnodig met grote bedragen geld rond te lopen
  2. De financiële administratie is beter inzichtelijk te maken en te verantwoorden.
  3. Het minimaliseert de administratieve kosten.
Er zijn 2 verschillende strippenkaarten mogelijk:
  1. Een TSO strippenkaart voor 50 keer overblijven, met automatische verlenging. Hiervoor betaalt u   € 122,50 (dat is € 2,45 per keer). U tekent voorafgaande aan het overblijven een contract voor de strippenkaart met een machtiging voor automatische incasso. De eerste incasso vindt plaats op het moment dat uw kind voor het eerst gebruik maakt van het overblijven. De automatische incasso vindt daarna plaats op het moment dat de strippenkaart van uw kind vol is.
  2. Een TSO strippenkaart voor 20 keer overblijven, met automatische verlenging. Hiervoor betaalt u € 50 (dat is € 2,50 per keer). U tekent voorafgaande aan het overblijven een contract voor de strippenkaart met een machtiging voor automatische incasso.

De eerste incasso vindt plaats op het moment dat uw kind voor het eerst gebruik maakt van het overblijven. De automatische incasso vindt daarna plaats op het moment dat de strippenkaart van uw kind vol is.

Wanneer u eenmalig gebruik wilt maken van de overblijf, kunt u dit niet meer contant betalen bij één van de vrijwilligers. Dit moet u regelen met de directeur (Gerard Vogelvanger) van school.

De strippenkaarten zijn onbeperkt geldig en kunnen, na schriftelijke opzegging, altijd gestopt worden. De resterende strippen worden dan aan u terugbetaald.

De incasso vindt plaats nadat uw kind voor het eerst gebruik maakt van het overblijven.

Geen ondertekend inschrijvingsformulier voor een automatische incasso en wel overblijven?

U neemt automatisch een strippenkaart af voor 20 keer overblijven te voldoen door automatische incasso. Hiervoor betaalt u € 2,50 per keer per kind voor het overblijven. Bovendien betaalt u € 6,50 administratiekosten voor de extra administratieve handelingen. U ontvangt achteraf de rekening en de machtiging voor automatische incasso.

De strippenkaart is gezinsgebonden (heeft u meerdere kinderen dan kunnen ze samen op één strippenkaart). U kunt inzicht krijgen in de data waarop uw kind gebruik heeft gemaakt van het overblijven.

Klachten over het overblijven

Voor het overblijven is kinderopvang De Hasselbraam verantwoordelijk. Zijn er klachten over het overblijven, dan kunt u terecht bij Ellen van der Wal (0599-648428). Alle klachten zullen worden geregistreerd zodat wij en de school inzicht krijgen in de aard van de klachten en de mogelijkheden om het overblijven nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ellen van der Wal, telefoonnummer is 0599-648428.

Overblijfouders:

  1. Hagenbeek
  2. Roossien

 

BSO (Buitenschoolse Opvang)

Vanaf 1 augustus 2007 is het mogelijk dat ouders met de school overleggen over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. De gedachte achter de nieuwe wetgeving is, dat een goede aansluiting van onderwijs en opvang het voor ouders gemakkelijker maakt om werk en zorg voor het gezin te combineren.

In een nieuwe wet is vastgelegd dat het schoolbestuur vanaf het schooljaar 2007 – 2008 de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren. Uitgangspunt is dat de opvang wordt verzorgd door een gecertificeerde kinderopvang organisatie. Bij het maken van afspraken over buitenschoolse opvang moet de school rekening houden met de wensen en behoeften van ouders. School en ouders bekijken samen hoe en waar de opvang kan plaatsvinden. Kinderen gaan voor de buitenschoolse opvang bijvoorbeeld naar een kinderdagopvang. Ook is opvang door gastouders mogelijk.

De ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kind(eren). Het is voor elk kind belangrijk in een veilig klimaat op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Dit moet ook het uitgangspunt zijn voor de kinderopvang buiten de schooltijden.

Bij onderwijs en kinderopvang gaat het om groepen kinderen. We vinden het belangrijk dat  de opvang van kinderen buiten schooltijd gebeurt door gekwalificeerd personeel. Onderwijs biedt onderwijs aan, en opvang betekent vrije tijd. Opvang betekent ‘mogen’. De kinderen moeten keuzes kunnen maken en dus verschillende mogelijkheden aangeboden krijgen. BSO kan uitsluitend door geregistreerde kinderopvangorganisaties worden aangeboden, dit  omdat de ouders dan de kosten voor de BSO met de belastingdienst kunnen verrekenen.

Het is belangrijk om een duidelijke en herkenbare scheiding te creëren in de ruimten waar onderwijs wordt gegeven en ruimten waar kinderen de vrije tijd (voor- en/of naschools) doorbrengen. De ruimten voor kinderopvang zijn huiselijk ingericht en voldoen aan de eisen die de wet op kinderopvang hieraan stelt. Binnen de BSO wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die opgenomen zijn in de Wet op Kinderopvang. Met name in de naschoolse- en de vakantieopvang zal een activiteitenaanbod moeten zijn voor de kinderen dat zowel gericht is op ontspanning (bv. sport) als tegemoetkomt aan de (bredere) ontwikkelingsbehoeften van kinderen (bv. muzieklessen).

Ouders kunnen de opvang natuurlijk ook zelf regelen; ze zijn niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.

Nadat de school afspraken heeft gemaakt met een kinderopvangorganisatie, regelen de ouders zelf de inschrijving van hun kind bij de buitenschoolse opvang. Voor onze school zal in de behoefte aan BSO worden voorzien door kinderopvangorganisatie de Hasselbraam en gastouders. De Hasselbraam is ook in het MFC van Gieterveen ondergebracht. U kunt zowel via school als persoonlijk contact leggen met de kinderopvangorganisatie.

Zie ook:

http://www.kinderopvangdehasselbraam.nl