Dalton

Sinds 14 oktober 1994 heeft onze school het predikaat ‘Daltonschool’.

De Daltonpedagogiek is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). Mevrouw Parkhurst was in 1905 zelf lerares op een eenmansschooltje; een klas met zo’n veertig leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus! Zij liet de leerlingen zelf een keuze maken uit de aangeboden leerstof en zo hun eigen leerweg kiezen. De leerkracht hield die leerweg in het oog en gaf zonodig instructie. De leerling draagt in het Daltononderwijs een groot deel van de verantwoordelijkheid voor zijn/haar werk.

Daltononderwijs op sws Oostermoer

Op 14 oktober 1994 is ons de officiële status voor het geven van Daltononderwijs verleend door de Nederlandse Vereniging van Daltononderwijs. Wij vinden het heel belangrijk dat het leven van het kind in school moet aansluiten bij zijn/ haar leven buiten de school. In het dagelijkse leven wordt een kind aanvaard als een mens die met vallen en opstaan moet leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gedrag. Hulp van volwassenen en andere kinderen is daarbij voor elk kind van essentieel belang. Klik hier voor ons Dalton Beleidsplan voor de komende jaren.

Onze school werkt met 5 kernwaarden van het Daltononderwijs.

De vijf kernwaarden zijn:

  1. keuzevrijheid gekoppeld aan verantwoordelijkheid
  2. zelfstandigheid
  3. samenwerking
  4. reflectie
  5. effectiviteit/doelmatigheid

Borging hoort bij het Daltononderwijs, alles wat je leert, wil je behouden.

Keuzevrijheid met verantwoordelijkheid

Vrijheid betekent niet dat het kind kan doen en laten wat het wil. Vrijheid nemen en geven betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die gemaakt worden.   Kinderen ontwikkelen in de loop der jaren steeds meer verantwoordelijkheidsbesef. De kleuter zowel als de 12-jarige zullen ieder op hun eigen manier en in verschillende mate die vrijheid moeten ervaren. Zij hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien. Niet alle kinderen kunnen dezelfde vrijheid aan en zullen in gelijke mate zelfstandig kunnen functioneren. De leerkracht zal zijn of haar kinderen goed moet kennen en begeleiden. Tijdens de taakuren kan de leerling zelf bepalen wanneer, hoe en hoeveel tijd hij of zij aan de uitwerking van een taak werkt. Er is wel een afspraak: de taak die het kind krijgt moet wel af.

Zelfstandigheid

Het zelfontdekkend bezig zijn van kinderen willen wij stimuleren. De verworvenheden vanuit het kleuteronderwijs moeten in de andere groepen niet verloren gaan. Zelfstandig werken komt voor binnen alle vakgebieden op onze school. Het materiaal staat uitnodigend in open kasten. De leerlingen worden er op deze manier actief bij betrokken. Het materiaal is zoveel mogelijk zelfcorrigerend.  De groepsinstructies zijn kort en ter zake. Wanneer een leerling de opdrachten niet zelfstandig uit kan voeren kan hij hulp aan een andere leerling vragen. Het van elkaar leren is van groot belang. De zelfstandigheid wordt hierdoor bevorderd. Heeft een leerling toch nog vragen, dan is er de mogelijkheid van een verlengde instructie door de leerkracht. De leerkracht heeft een stimulerende, corrigerende en begeleidende taak.

Samenwerking

De leerlingen vullen elkaar aan en helpen elkaar op basis van sterke en zwakke punten. Samenwerking schept tussen leerlingen onderling en tussen leerkracht en leerling een band. Samen overleggen en elkaar suggesties geven is van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ten opzichte van elkaar meelevend, belangstellend en verdraagzaam zijn.

Reflectie

Reflecteren is belangrijk om inzicht te krijgen in je manier van werken (de taakaanpak), je gedrag en of je de leerstof goed hebt begrepen. Reflecteren vindt op verschillende manieren en momenten plaats. Vooraf wordt er gereflecteerd( wat heb je nodig voor het aanpakken van deze taak), tijdens het werken wordt gereflecteerd (begrijp ik wat de bedoeling is, heb ik  nodig), en na het werk (heb ik het geleerd?)

Effectiviteit /doelmatigheid

“Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Effectiviteit en effeciency veronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten.” (site Nederlandes Dalton Vereniging).Parkhurst stelt dat, door kinderen verantwoordelijk te maken voor hun taak en die in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs veel effectiever is.

Zie ook: http://www.dalton.nl